Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1120003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3491.99
Χερσαία Έκταση (ha) 3491.99
Συνολική Περίμετρος (km) 29.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1820.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 683.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists of acid metamorphic igneous rocks. The major part of these are volcanic rocks of the eocene-oligocene. In a small southern part we find acid rocks (granites of the paleozoic). This area is covered by old forests of Fagus sp. There is a sparse appearance of Pinus peuce, scattered old trees and small young stands and groups-natural regeneration plots. The small Natural Monument of pure stands of beech occurs on the N-W part of the site. There are also open areas and grasslands as well as mountain cliffs and screes on the Gyftokastro peak (Hellas-Bulgaria borderline).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Area of high interest on account of the endemic plant species and other plants with restricted distribution. There are also rare species of birds and insects. The central part of the site is a bear-habitat (Bears use this place in winter for nesting and reproduction). Forest Service has never use this site as a "forest management area", because of its beauty and virginity. They suggest to "manage" this area as a Natural Monument (an expansion of the already Natural Monument of 1.8 ha). The Greek Ministry of Rural Development and Food proclaimed in 1979. 1,8 ha of the site as "Natural Monument" (No. of Proclamation 200995/7950/79). The Forest Service of Xanthi proposed in 1994 to the Greek Ministry of Rural Development and Food the expansion of the "Natural Monument" to 3.209,3 ha. (No. of Proposition D 2859/28-1-1994). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrates Neptis rivularis, Limenitis populi and Erebia aethiops which are the southern edge of extension.Concerning the wild growing plants the quality of the site is indicated by the occurrence of 6 important taxa. Among them, 2 taxa (Sempervivum marmoreum, Viola stojanowii) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 2 taxa (Arctostaphylos uva-ursi, Jovibarba heuffelii) are protected by the Greek Presidential Decree (67/1981), one taxon (Stachys officinalis) is rare in Greece and one taxon (Silene waldsteinii) is Balkan endemic.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The only danger of this area comes from illegal hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Jovibarba heuffelii
Silene waldsteinii
Stachys officinalis
Viola stojanowii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vespertilio murinus (Παρδαλονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Limenitis populi (Λιμενίτις της λεύκας)
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη