Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα TREIS VRYSES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1110003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9912.62
Χερσαία Έκταση (ha) 9912.62
Συνολική Περίμετρος (km) 46.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1034.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 190.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site belongs to the wet bio climatic layer with cold or very cold winters. It is characterized by the presence of metamorphic and sentimentary deposit rocks. Natural forests of the site are consisted of mixed and pure stands of Fagus and Quercus species. The dominant species of the Quercus forest is Quercus dalechampii which has its best natural range over the height of 300 m. At eastern part of the site and in lower levels the dominant species are Q. frainetto mixed with Q. cerris and Q. pubescens. Small stands of Populus tremula, Ilex aquifolium, Acer sp., Fraxinus sp. etc are found inside Fagus forest. Since 1960, many abandoned areas have been planted with P. nigra and P. radiata.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mixed forest of Fagus and Quercus species with rich flora and fauna characterize the site which has the most appreciable forest production in Evros region. Traditional agroforestry landscape is of great interest.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The intensive forestation practices that took place on various bare or partially forested lands by using coniferous species, did not give in all cases the expected results. However, the establishment of black pine is considered satisfactory. In contrast, the stands of Pinus radiata suffered from many damages (many trees falls) caused by snow weight.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Eptesicus serotinus (Τρανονυχτερίδα)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Martes martes (Δεντροκούναβο)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus noctula noctula (Νυχτοβάτης)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Talpa europaea (Ασπάλακας)
Vormela peregusna (Στικτοϊκτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη