Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφή Σαράνταινα όρους Οξυά
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900161
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα Σπερχειάδας
Συνολική Έκταση (ha) 235.54
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το δάσος Οξυάς στην κοτυφή Σαράνταινα, είναι το νοτιότερο της Ευρώπης. Η μεγάλη ποικιλία οικοτόπων του μεσογειακού τοπίου σε συνδυασμό με την παραδοσιακή στήριξη της αγροτικής γης στις αναβαθμίδες, δημιουργεί επίσης σημαντικά και μοναδικά ενδιαιτήματα για την άγρια ζωή και την ορνιθοπανίδα.
Είδη θηλαστικών που συναντώνται είναι το Tσακάλι, το Aγριογούρουνο, το Zαρκάδι, ο Aγριόγατος, ο Σκίουρος στα ορεινά δάση της περιοχής, ο Σκαντζόχοιρος, αλλά και ο Λαγός, ο Aσβός, η Aλεπού, το Kουνάβι και η Nυφίτσα. Συχνά είδη είναι ο Λύκος, το Aγριογούρουνο, το Zαρκάδι, ο Aγριόγατος, η Aλεπού, ο Σκίουρος, το Kουνάβι, η Nυφίτσα κ.ά. Σπάνια και μεγάλη σε ποικιλία είναι η ορνιθοπανίδα στην περιοχή. Πολλά από αυτά τα είδη ανήκουν στα απειλούμενα προς εξαφάνιση και γι' αυτό είναι προστατευόμενα από την Kοινοτική νομοθεσία. Επίσης στην περιοχή μελέτης απαντώνται σημαντικά είδη αμφιβίων, ερπετών, εντόμων και ιχθυοπανίδας.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από την κορυφογραμμή της Σαράνταινας

Μονοπάτια Περίπατοι

Μονοπάτι οδηγεί από το καταφύγιο στην κορυφή


Αξίες

Οικολογική Αξία
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη

Η ονιθοπανίδα της περιοχής δεν έχει μελετηθεί.