Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Ρουκλίων Καρυστίας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2011002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Ρούκλια / Μελισσώνας
Συνολική Έκταση (ha) 1760.60
Χερσαία Έκταση (ha) 1760.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 641.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 350.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Λειβάδι/Ξέφωτο
Μακία
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία Κυρίως σχιστολιθικά εδάφη που διακόπτονται από μάρμαρα και ασβεστολίθους.
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για μία κοιλάδα στα δυτικά του όρους Όχη, που ξεκινάει από τον οικισμό Ρούκλια. Στην περιοχή υπάρχουν δάση και συστάδες από αιωνόβιες καστανιές, ηλικίας 300 και πλέον ετών, αιωνόβιοι ίταμοι και πολλά σπάνια ποώδη φυτά όπως η Paeonia mascula ssp. hellenica.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου Παλαιότερα υπήρχαν στην περιοχή μεγάλα δάση που έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους καταστραφεί από παλιές πυρκαϊές και υπερβόσκηση.
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Προς το παρόν δεν υφίσταται σοβαρή απειλή.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Λιθώνας
Φρύγανα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Paeonia mascula hellenica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη