Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πόρτο Λάγος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00200041
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1440.16
Χερσαία Έκταση (ha) 1600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 31.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λιμνοθάλασσες που συνδέονται με την υφάλμυρη λίμνη Βιστονίδα και με την θάλασσα. Ένα τμήμα τους έχει μετατραπεί σε λεκάνη εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας. Αλμυρόβαλτοι, καλαμιώνες και θαμνώνες αλμυρικιών, με ανοιχτές επιφάνειες νερού σχηματίζουν ένα μωσαϊκό βιοτόπων, προσελκύοντας πάντα πολλά πουλιά.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για το ξεχειμώνιασμα των πουλιών: πελεκάνοι, πάπιες, βουτηχτάρια, ερωδιοί, Phalacrocorax pygameus (Λαγγόνα). Υπάρχουν πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών και γλαρόνια κατά την μετανάστευση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αποξήρανση για καλλιέργειες, ως συνέπεια της κατασκευής των καναλιών. Τουριστική ανάπτυξη, υπερβολικό κυνήγι, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cyperus hamulosus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη