Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Τζαραβίνας και ποταμός Γορμός - Παρακάλαμος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00100029
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3772.31
Χερσαία Έκταση (ha) 3200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 47.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 799.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού στα δασώδη περίχωρα. Ο ποταμός Γορμός έχει παρόχθια δάση, υγρά λιβάδια και εκτροφεία Πέστροφας.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή πλούσια σε αρπακτικά πουλιά, τόπος ασφαλής για την επιβίωση του Aquilla pomarina (Κραυγαετός). Ένα από τα τελευταία καταφύγια του Milvus migrans (Τσίφτης) στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, πυρκαγιές, τουριστική ανάπτυξη και η επακόλουθη ρύπανση, δόμηση εξοχικών κατοικιών, εντατικοποίηση της υλοτομίας.
Τρωτότητα Η κοιλάδα του Γορμού υπόκειται σε σχέδιο αποστράγγισης, που περιλαμβάνει μεγάλη καταστροφή της βλάστησης.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη