Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ρέμα Αναποδιάρη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1159.74
Χερσαία Έκταση (ha) 4000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 21.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πλατειά κοιλάδα με απότομους γκρεμούς και βραχώδεις προεξοχές. Κάποιες λιμνούλες στην κοίτη του ρέματος, διατηρούν το νερό τους το καλοκαίρι. Το Δέλτα έχει ακόμη ανοικτές ζώνες φυσικών ενδιαιτημάτων.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το Δέλτα διεκδικήθηκε για εδάφη. Η ανάντη κοιλάδα επηρεάστηκε λιγότερο.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα Ρύπανση του ποταμού από τις γύρω καλλιέργειες. Η κύρια απειλή προέρχεται από την κατασκευή δρόμων και τουριστικών εγκαταστάσεων, που θα αυξήσουν την κυνηγετική δραστηριότητα και θα υποβαθμίσουν την έκταση των ενδιαιτημάτων.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη