Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Σπήλαιο Καστριών και πηγές Αροανίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 790.93
Χερσαία Έκταση (ha) 800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1207.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 500.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένα σπήλαιο και πηγές που τροφοδοτούν τουλάχιστον 15 λίμνες μέσα στο σπήλαιο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ασυνήθιστα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση και εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης στο σπήλαιο.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus major major (Καλόγερος)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη