Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αλυκή Αιγίου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030035
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 50.80
Χερσαία Έκταση (ha) 30.0
Συνολική Περίμετρος (km) 3.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρή αλυκή κοντά στο Αίγιο, στον Κορινθιακό κόλπο. Επίσης καλαμιές και βούρλα υπάρχουν γύρω από τις ανοιχτές επιφάνειες νερού και γύρω από λασποτόπια. Προσελκύει μεταναστευτικά παρυδάτια, ερωδιούς, πάπιες και Φοινικόπτερα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικός σταθμός των μεταναστευτικών παρυδάτιων πτηνών. Μια από τις ελάχιστες τοποθεσίες αναπαραγωγής του Netta rufina (Φερεντίνι).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρίψη απορριμμάτων, όχληση, κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων (μικρό λιμάνι).
Τρωτότητα Όχληση και ρίψη απορριμμάτων.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Emberiza schoeniclus schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna paradisaea (Χιονογράρονο)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη