Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Άνω Σπερχειός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 260.75
Χερσαία Έκταση (ha) 250.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 45.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ποταμός και παραπόταμοι. Παρόχθια δάση με κάποια μεγάλα σύδεντρα με πλατάνια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρουσία του θηλαστικού Lutra lutra (Βίδρα) και του ενδημικού είδους ψαριών Pungitius Hellenicus (Ελληνοπυγόστεος), το οποίο μάλλον βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα σημαντικά πουλιά της περιοχής είναι τα: Alcedo atthis (Αλκυώνη), Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα) στο παραποτάμιο δάσος και ο Merops apiaster (Μελισσοφάγος).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υγρά απόβλητα από αγροχημικές - αστικές πηγές, παράνομη υλοτόμηση, ρίψη σκουπιδιών..
Τρωτότητα Κίνδυνος από τις αποστραγγίσεις και την ρίψη απορριμμάτων.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Populus alba (Ασημόλευκα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη