Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποταμός Μαυρονέρι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 50.36
Χερσαία Έκταση (ha) 950.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 70.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό ποτάμι που κατεβαίνει από το βουνό Όλυμπος.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρίψη απορριμμάτων κατά μήκος του ποταμού.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Sturnus vulgaris vulgaris (Ψαρόνι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη