Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Ζηρού και Κοιλάδα Λούρου, Φιλιππιάδα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010212
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1090.03
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 30.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 4.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό απομονωμένο έλος. Λόφοι με πυκνή βλάστηση και απότομους βράχους, κοιλάδα με παραποτάμια δάση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες), για πουλιά των βάλτων όπως βουτηχτάρια , νερόκοτες και για αρπακτικά πουλιά. Πιθανά βοτανικώς ενδιαφέρουσα βλάστηση πηγών και ελών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση του παραποτάμιου δάσους, αποστράγγιση του έλους γλυκού νερού, παράνομο και έντονο κυνήγι.
Τρωτότητα Η αποστράγγιση μπορεί εύκολα να διαταράξει τον βιότοπο.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη