Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολή Χαβριά /περιοχή Ορμυλίων
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010205
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 659.93
Χερσαία Έκταση (ha) 800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρός παράκτιος υγρότοπος (Δέλτα ποταμού) με αλμυρόβαλτους και βλάστηση γλυκού νερού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σχετικά σημαντική περιοχή για ερωδιούς, Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα) και τα παρυδάτια. Ερπετολογικά ενδιαφέρουσα λόγω της ύπαρξης των Emys orbicularis (Στικτόλαιμη νεροχελώνα) και Mauremis caspica (Γραμμοτόλαιμη νεροχελώνα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Διεκδίκηση εδαφών και αποστράγγιση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Plegadis falcinellus
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη