Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παραποτάμιο Δάσος Έβρου (Ορεστιάδα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010202
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2973.19
Χερσαία Έκταση (ha) 2400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 65.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 26.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για παραποτάμια δάση κατά μήκος του ποταμού και πάνω σε μικρές νησίδες μέσα στον ποταμό.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Έχουν καταγραφεί διάφορα είδη αρπακτικών πουλιών. Στις παρακείμενες καλλιέργειες σιτηρών φωλιάζει το Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη υλοτομία, διεκδίκηση εδαφών για αγροκαλλιέργειες, έντονο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Populus alba (Ασημόλευκα)
Salix alba alba (Ασημοϊτιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη