Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρμος Σούρπης / Στόμιο Μαγνησίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010093
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1424.14
Χερσαία Έκταση (ha) 1300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 29.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πρόκειται για παράκτιο έλος τροφοδοτούμενο από μια μεγάλη πηγή γλυκού νερού. Καλαμιώνες και θάμνοι από ιτιές και αρμυρίκια. Υπάρχουν μερικά παραποτάμια δέντρα Platanus Orientalis (πλάτανος).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εθνικής σημασίας περιοχή για την παρουσία του Botaurus stellaris (Ήταυρος), υπάρχουν επίσης νεροκοτσέλες, χαλκόκοτες, ερωδιοί και άλλα υδρόβια πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Βιομηχανική ρύπανση.
Τρωτότητα Η στράγγιση και η απώλεια εισροής γλυκού νερού θα επηρεάσει αρνητικά τα έλη. Το κυνήγι μειώνει την σημαντικότητα της περιοχής σε σχέση με τα μεταναστευτικά πουλιά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη