Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Φολόη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010059
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11894.79
Χερσαία Έκταση (ha) 11500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 103.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 721.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ώριμες συστάδες από βελανιδιές και μεγαλύτερα πευκοδάση, ελαιώνες που αναμειγνύονται με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκότοπους είναι αντιπροσωπευτικά της περιοχής.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή δεν έχει οριοθετηθεί και μελετηθεί επαρκώς, αλλά είναι ορνιθολογικώς ενδιαφέρουσα, λόγω της παρουσίας των πουλιών: Dendrocopos leucotos (Λευκονώτης δρυοκολάπτης), Sylvia Rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος), Falco peregrinus (Πετρίτης) και Circaeutus gallicus (Φιδαετός). Ο ποταμός Ερύμανθος μάλλον έχει θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση, εμπρησμοί, παράνομο κυνήγι, βόσκηση κατσικιών.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη