Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Κοτύχι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010058
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1247.76
Χερσαία Έκταση (ha) 1400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτια λιμνοθάλασσα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική λίμνη για μεταναστευτικά και υδρόβια πτηνά που ξεχειμωνιάζουν. Παλιότερα εδώ υπήρχε ο μεγαλύτερος αριθμός από πάπιες στην Πελοπόννησο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 9.000 πάπιες και Fulica atra (Φαλαρίδες), αλλά ο αριθμός των πληθυσμών εξαρτάται από την όχληση που προκαλεί το κυνήγι. Λίγα πουλιά αναπαράγονται. Εμφάνιση των θηλαστικών Lutra lutra (Bίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη, ιχθυοτροφεία, ρύπανση από γεωργικές απορροές.
Τρωτότητα Η άγρια ζωή απειλείται από το κυνήγι. Τα αναχώματα πιθανώς αλλάζουν την υδρολογική κατάσταση, όπως αναφέρθηκε το 1987.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cotula coronopifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη