Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15086.25
Χερσαία Έκταση (ha) 14500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 72.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1190.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 540.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο λίμνες γλυκού νερού ανάμεσα σε γυμνά βουνά. Η Λίμνη Πετρών έχει τους πιο πολλούς καλαμιώνες και βάλτους. Πολλές βραχώδεις όψεις και γυμνοί βοσκότοποι. Η αποικία ερωδιών στη Λίμνη Πετρών έχει πιθανώς εξαφανιστεί.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για πουλιά που αναπαράγονται. Πέντε είδη ερωδιών αναπαράχθηκαν στη Λίμνη Πετρών και τράφηκαν στη Λίμνη Βεγορίτιδα, ο πληθυσμός όμως μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Σημαντική περιοχή για αρπακτικά. 5 από τα 12 σπανιότερα είδη φωλιάζουν εδώ. Γύρω από τις λίμνες τρέφονται Ciconia ciconia (Πελαργοί).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ευτροφισμός (μόνο στη Λίμνη Πετρών) λόγω της ρύπανσης από αστικές και αγροχημικές πηγές. Αποξήρανση των ελών της Βεγορίτιδας στο παρελθόν και των ελών της Λίμνης Πετρών στις μέρες μας. Επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς τους βάλτους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ballota hispanica macedonica
Euphorbia baselices
Minuartia glomerata macedonica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Coregonus lavaretus (Κορήγονος)
Oncorhynchus kisutch (Σολωμός κόχο)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Salvelinus fontinalis (Σαλβελίνος)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη