Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Ίταμος, Σιθωνία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010019
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 16819.85
Χερσαία Έκταση (ha) 15300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 75.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 823.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδεις λόφοι με ανοικτού χαρακτήρα δάση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά. Το δάσος του Δραγουδελίου έχει έναν σχεδόν υπό εξαφάνιση πληθυσμό από Cervus elaphus pharanone (Ελάφι), από τους λίγους πληθυσμούς στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εκτεταμένη κατασκευή δρόμων για δασική εκμετάλλευση και πυρασφάλεια (μετά από φωτιά). Παράνομο κυνήγι. Η ζήτηση της γης για δόμηση αποτελεί πιθανή αιτία των δασικών πυρκαγιών (η περιοχή έχει μεγάλη αξία για αναψυχή). Υπερβόσκηση από εκτρεφόμενα ζώα κατά τόπους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Rorippa pyrenaica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη