Στοιχεία Είδους

Όνομα Leptophyes bosci
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λεπτοφυές του Μπος
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων THE GREEK DISTRIBUTION IS QUITE ISOLATED FROM THE KNOWN RANGE OF THE SPECIES
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα UPLAND AREAS
Παγκόσμια Εξάπλωση