Στοιχεία Είδους

Όνομα Verbascum longifolium
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Verbascum longifolium-var.-pannosum/verbascum pachyurum/verbascum longifolium-var.herbaceo-bracteatum/varbascum longifolium-var.samaritanii-verbascum epirotum
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα OPEN WOODS AND SUBALPINE MEADOWS/800-2200 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση ITALY/ALBANIA/S.JUGOSLAVIA/BULGARIA