Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus prespensis Μπριάνα
Anguilla anguilla Χέλι
Carassius carassius Κουτσουράς
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza aurata Μυξινάρι
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα