Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Syngnathus abaster Σακοράφα
Tinca tinca Γληνί
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vimba melanops Μαλαμίδα
Abramis brama Λεστιά
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Alosa macedonica Λιπαρία
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Atherina boyeri Αθερίνα
Atherina hepsetus Σουβλίτης