Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Rattus rattus frugiforus
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Erinaceus europaeus drozdovskii
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Lepus europaeus cyrensis Λαγός