Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Mugil cephalus Κέφαλος
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα