Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Tadarida teniotis Νυχτονόμος