Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Carassius carassius Κουτσουράς
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Barbus prespensis Μπριάνα
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης