Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rattus rattus frugiforus
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους