Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα