Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fulica atra Φαλαρίδα
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Xenus cinereus Ρωσότριγγας