Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Tyto alba guttata Τυτώ
Tyto alba alba Τυτώ
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Vanellus vanellus Καλημάνα
Xenus cinereus Ρωσότριγγας