Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Meles meles Ασβός
Talpa europaea Ασπάλακας
Lutra lutra Βίδρα
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Bubalus bubalis Βούβαλος
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Delphinus delphis Δελφίνι
Martes martes Δεντροκούναβο