Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS CHRYSI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 546.54
Χερσαία Έκταση (ha) 485.22
Συνολική Περίμετρος (km) 14.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The island of Chrysi has shallow gulfs and sand beaches laid with shells. The characteristic vegetation of the sand dunes is the Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa arborescent matorral. A large part of the island is covered with J. oxycedrus maquis and with a mixed forest of J. oxycedrus ssp. macrocarpa and J. phoenicea. The island of Mikronisi is a rocky, over-grazed island.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Chrysi is one of the very few sites in Greece where the rare maquis with Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa is found on sand dunes. Also, the mixed forest of J. oxycedrus ssp. macrocarpa and J. phoenicea is not very common in Greece. The sandbeaches laid with small shells constitute one of its extraordinary features. Overall, it is a site with great aesthetic value being designated as special natural beauty site and encompassing a rare combination of ecosystems which form the habitats of several endemic species.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: Silene ammophila ssp. ammophila is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants and in the European Red List of Globally threatened plants characterized as rare.Colchicum coustourieri is protected by the Bern Convention and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants and in the European Red List of Globally threatened plants characterized as vulnerable.Cynara cornigera is a species with distribution in S. Greece, the Aegean and Cyprus. Periploca angustifolia (=Periploca laevigata ssp. angustifolia) is found only on Chrysi and Gavdos in Greece; in Europe is is found also in Spain, Sicily and Malta, otherwise in N. Africa.Teucrium brevifolium is an S. Aegean species occuring in Anatolia, Egypt and Libya out of Greece.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The island of Chrysi is threatened by the expansion of tourism exploitation. Free camping destroys the roots and the branches of the two species of Juniperus. Also, the tourists remove the dead shells by hundreds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Colchicum cousturieri
Cynara cornigera
Periploca angustifolia (Περίπλοκα η στενόφυλλη)
Teucrium brevifolium
Zygophyllum album (Ζυγόφυλλο το λευκό)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη