Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα MIKRES KYKLADES: IRAKLEIA, SCHOINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERIA KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12580.72
Χερσαία Έκταση (ha) 5449.08
Συνολική Περίμετρος (km) 114.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site comprises a complex of small islands, most of which are rocky and relatively bare. The major islands of the complex in descending size order are: Irakleia (where the highest peak of 418 m is found), Keros, Schinousa, Ano Koufonisi and Kato Koufonisi, Antikeros and Drima. The total terrestrial area of the site is somewhat larger than the sum of the above islands’ areas, as some rocky islets have also been incorporated in the site.The substrate ranges from schists -prevailing at Irakleia and Schinousa- to limestones -characterising Ano and Kato Koufonisi. Representative steep rocks are characteristic of all the isles. The climate is typical mediterranean with stormy winters and hot, dry summers. Some of the islands "suffer" from strong winds, especially Ano Koufonisi which, in addition, shows very low annual precipitation. The islands of the site have a low number of inhabitants which has moreover shown a decreasing trend during the last years. Until very recently there had been no port and approach was possible only by small boats from the ships. The islands were supplied with electrical power in 1984, whilst there are no organised discharge units. The few inhabitants are occupied with fishing, cultivations, beekeeping and animal breeding. During the last years tourism activities are developing at increasing rates.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The whole island complex is important for migratory birds and also hosts endemic species of fauna and flora. Endemic and/or rare plant species found on the islands are: Colchicum cousturieri, Arenaria aegea (Antikeros), Dianthus cinnamoneus (Irakleia), Nigella degenii (Irakleia, Kato Koufonisi), Fibigia lunaroides (Antikeros), Anthemis scopulorum (Antikeros), Allium luteolum (Keros, Antikeros) and others, listed on section 3.3 (other important species). The marine habitats are most important. The site has a rich underwater life and Posidonia beds. Most importantly, in the site there are areas where the monk seal, a priority species, finds shelter. Other important marine mammals reported in the site are Phocaena phocoena and Delphinus delphis. Regarding the terrestrial fauna, another two mammals and several protected reptiles are found in the site. The endemic subspecies Podarcis erhardii amorgensis is observed at Ano Koufonisi and Keros. The conservation status of the site has not been determined yet as the site is unprotected. Keros has an archaelogical interest as well. Tourism development is expected to expand in the area in the near future and therefore the need for the site’s protection and for plans for controlled developement is urgent.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants of special interest encountered in the site:The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and they are listed on the IUCN Red Data List as threatened species: 1) characterized as "Rare" Dianthus cinnamoneus, Allium luteolum, Centaurea oliveriana, Ranunculus creticus, Trigonella rechingeri, Campanula heterophylla, Staehelina fruticosa; 2) characterized as "Indeterminate": Astragalus peregrinus; 3) characterized as "Vulnerable":Colchicum cousturieri. C. cousturieri is also protected by the Bern Convention and included in the CORINE checklist of threatened species.The species Hymenonema graecum and Tordylium hirtocarpum and the endemics Fibigia lunarioides and Scorzonera crocifolia are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Senecio bicolor is a chasmophyte with a restricted geographical area of distribution forming isolated populations with local differentiation (scattered in the Mediterranean,Cyclades, Kythira, Nisyros, Chios). Tordylium aegaeum is endemic to the Cyclades, the East Aegean Islands, Rodos, S & W Anatolia. Aethionema saxatile ssp. creticum is a plant found in the Aegean area and at one locality in W Anatolia According to Strid (1986) A. saxatile ssp. creticum includs A. (Rare, according to IUCN 1993 and protected by the Greek Law). In Flora Europaea A. polygaloides and A. saxatile ssp. creticum are two different taxa, the latter endemic. Brassica cretica ssp. aegaea is a chasmophyte with distribution in Greece, SW Anatolia, Mt Carmel. Mammals: Canis aureus is a vulnerable species included in Annex V of the Directive 92/43/EEC.Delphinus delphis is a vulnerable species included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and protected by the Bern Convention (annex II) and by CITES.Phocaena phocoena (included in Annex II of the Directive 92/43/EEC) and Stenella caeruloalba (included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC) are rare species included in the CORINE checklist of threatened mammals and they are protected by the Bern Convention (annex II), by CITES, and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Amphibians: Hyla arborea and Bufo viridis are included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and are protected by the Bern Convention (annex II) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Rana ridibunda included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and is protected by the Bern Convention (annex III).Hemidactylus turcicus (Ano Koufonisi, Schinousa, Irakleia) is protected by the Bern Convention (annex III) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Eryx jaculus (Antikeros, Keros, Ano Kouf., Schinousa, Irakleia) is protected by the Bern Convention (annex III) and by CITES.Podarcis erhardii (Antikeros, Keros, Ano Kouf., Schinousa, Irakleia) is listed on Annex IV of Council Directive 92/43/EEC and is protected by the Bern Convention (annex II) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Cyrtodactylus kotschyi (Keros, Ano Kouf., Schinousa, Irakleia) is included in CORINE checklist of threatened reptiles and protected by the Bern Convention (annex II) and by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).NOTES: Phocaena phocoena included in the software list of Annex II species as P. phocaena, which is misspelled.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Apart from the expected development of tourism and the potential construction of large tourist units, the site is not under substantial pressure.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium luteolum
Anacamptis pyramidalis
Anthemis scopulorum (Ανθεμίδα η σκοπελώδης)
Campanula heterophylla
Centaurea oliverana
Fibigia lunarioides
Galium amorginum
Helichrysum amorginum
Hymenonema graecum
Orchis sancta
Ranunculus creticus
Salsola aegaea (Σαλσόλα του Αιγαίου)
Scorzonera crocifolia
Senecio bicolor bicolor (Σενέκιο το δίχρωμο)
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Tordylium hirtocarpum
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη