Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11297.98
Χερσαία Έκταση (ha) 6116.24
Συνολική Περίμετρος (km) 54.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 705.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The quality and importance of the site result from the following elements:1)The island of Saria is very important for the avifauna of Greece. It is one of the Important Bird Areas. This is an important location for species associated with Mediterranean scrub and for breeding seabirds. Species of concern include: Hieraaetus fasciatus. Moreover, it is of great aesthetic and archaeological value. 2) The significant biodiversity of the site, indicated by the many rare and endemic species of plants and animals. 3) Tristomo gulf is the most important marine area of Karpathos. It is a fishing area with great productivity. At hard seabed surrounding the bay the bivalve Arca noae thrives in abundant populations, while the soft seabed of the interior of the gulf hosts the greater population of the bivalve Pinna nobilis in the south Aegean. 4) The typical of Karpathos geomorphology of the island with screes, precipices and rocky shores with cliffs.NOTE: the population data for Monachus monachus refer to the coasts of the whole Karpathos and Saria.OTHER IMPORTANT SPECIES IN 3.3 WITH MOTIVATION D:1) The amphibian Rana ridibunda is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. The reptiles Cyrtodactylus kotschyi and Hemidactylus turcicus are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). The species Chalcides ocellatus ocellatus is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). 2) The important Bivalvia species (Koomen P. and P.J. van Helsdingen) Pinna nobilis, is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). 3) The bat species Pipistrellus savii is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and it is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). 4) Plants: The species Phlomis pichleri, Campanula carpatha, Silene ammophila ssp. carpathum, Dianthus fruticosus ssp. carpathus, Erysimum candicum ssp. carpathum, Limonium carpathum, Senecio gnaphalodes and Staehelina fruticosa are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are also included in the IUCN 1993 (Greece), 1988 (Europe) and 1993 (World) list of threatened species with the characterization «Rare». Leontice leontopetalum ssp. leontopetalum is an endangered species in Greece (IUCN, 1993), while its World status is unknown. The following orchid species are protected by the CITES Convention (Annex C): Anacamptis pyramidalis, Orchis sancta. The species Trifolium barbeyi, Tordylium hirtocarpum and Anthemis ammanthus ssp. ammanthus are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Scabiosa variifolia (rare), Campanula delicatula (rare), and Seseli gummiferum crithmifolium (rare), Asperula tournefortii (rare). Arum creticum is a species with distribution in Crete and the East Aegean (only in SW Turkey out of Greece). Galium canum ssp. ovatum has distribution in the Cretan area East Aegean Islands and Turkey. Lithodora hispidula ssp. hispidula is endemic to East Aegean Islands, Crete and W. Turkey. Teucrium brevifolium is an S. Aegean species occuring in Anatolia, Egypt and Libya out of GreeceNote: The IUCN characterizations given concern the plant's status in Greece, unless otherwise stated.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main impacts and threats within and around the site are described in section 6.1. Overgrazing, soil erosion and fire are the most important threats in the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium rubrovittatum
Anacamptis pyramidalis
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Aristolochia cretica
Arum creticum
Campanula carpatha
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Dianthus fruticosus carpathus (Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου)
Erysimum candicum carpathum
Hypericum cuisinii
Limonium carpathum
Limonium frederici
Orchis sancta
Phlomis pichleri
Scabiosa variifolia (Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη)
Seseli gummiferum crithmifolium
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Teucrium brevifolium
Tordylium hirtocarpum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη