Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VRACHONISIDES KALOGEROI KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4130005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1739.17
Χερσαία Έκταση (ha) 0.6
Συνολική Περίμετρος (km) 16.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) -200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The marine site surrounding Kalogeri islets, largely consists of the habitat type 1170: shallow reefs (0-20m) with extensive and healthy Cystoseira spp communities, with the occasional presence of calcareous red algae (cf. Lithophyllum sp.). This area also comprises scattered submarine caverns and caves (Habitat Type 8330) which support various sciaphilic communities and species. Almost 97% of the habitat type is covered by extended Coralligenous communities, which are not as yet classified under ANEX I. According to the new Fisheries Regulation (EC 1967/2006): "coralligenous habitat means an area where the seabed is characterized by the dominant presence of a specific biological community named "coralligenous", or where such community has existed and is in need of restoration action. Coralligenous is a collective term for a very complex biogenic structure given by the continuous overlapping over a pre-existent rocky or hard substratum of calcareous strata mainly deriving from the building activity of encrusting calcareous coralline red algae and animal organisms as Porifera, Ascidians, Cnidarians (horny corals, seafans, etc.), Bryozoans, Serpulids, Annelids, together with other limestone-fixers organisms".\nAll the above mentioned biological elements are particularly abundant in this area with healthy populations of high representativity. More specifically, the coralligenous communities of Kalogeri Site consist of:\ni) deep (20-120m) gorgonian reefs, with dense and generally healthy populations of the octocorallian Eunicella cavolinii\nii) deep (120-200m) Ma?rl beds of free-living Red Algae (Corallinacea) \n\nAccording to the "DRAFT REFERENCE CLASSIFICATION OF MARINE HABITAT TYPES FOR THE MEDITERRANEAN REGION" [UNEP(OCA)/MED IG.12/5, 20 September 1999], aiming at identifying marine habitats in further scientific detail, the aforementioned habitats can also be classified as follows:\n\nI. INFRALITTORAL- MEDIOLITTORAL\nHARD BEDS AND ROCKS\nBiocenosis of the lower mediolittoral rock\n- Association with Lithophyllum tortuosum\n\nBiocenosis of infralittoral algae\n- Overgrazed facies with encrusting algae and sea urchins\n- Association with Corallina elongata and Herposiphonia secunda\n- Association with Sargassum vulgare\n- Association with Cystoseira compressa\n- Facies and Associations of Coralligenous biocenosis (in enclave)\n\nII. CIRCALITTORAL\n\nHARD BEDS AND ROCKS\nCoralligenous biocenosis\n- Facies with Eunicella cavolinii\nSANDS\nBiocenosis of the coastal detritic bottom\n- Association with rhodolithes\n- Ma?rl Facies (Lithothamnion corallioides and Phymatholithon calcareum)\n\nFurther on, although Posidonia oceanica debris was detected at this site, the presence of living meadows is not yet confirmed. However, considering the large distance of Kalogeri islets from other coastal areas, there is a high probability that this priority Habitat Type (1120*) is also present in the area.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Coralligenous communities' distribution and current ecological state in the Hellenic Seas is still highly unassessed, a fact which in the eastern Mediterranean basin is mainly attributed to their considerably deep presence (usually >40m) (Salomidi et al., 2009). These communities are known to support an exceptional biodiversity of marine flora and fauna and to consist important nursery grounds for many commercial and endangered/rare species (Boudouresque, 2004; Giaccone, 2007).\nDuring the last decade, there has been increased awareness and concern from the European scientific community, asserting the immediate need for developing management and protection plans to ensure conservation of coralligenous habitats and maerl beds. "Coralligenous/ma?rl assemblages should be granted legal protection at the same level as Posidonia oceanica meadows. A first step would be the inclusion of coralligenous concretions and ma?rl beds as a priority natural habitat type in the EU Habitats Directive (92/43/EEC), which would enable EEC countries to undertake surveillance of the conservation status of coralligenous/ma?rl assemblages and also to set an ecological network of areas of conservation (LICs/ZECs) hosting coralligenous/ma?rl assemblages, which would ensure their conservation or restoration at a favourable conservation status." (UNEP, 2007)\nMoreover, the site is also considered of high importance for present populations of rare and endangered marine mammals, namely Ziphius cavirostris, Physeter macrocephalus, as well as several other species of dolphins Tursiops truncatus, Grampus griseus, Stenella coeruleoalba) (Frantzis & Alexiadou, 2003 and A. Frantzis pers. communication). The species Eunicella cavolinii is protected by EU Regulation 1967/2006.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Trawling is probably the most destructive impact currently affecting coralligenous communities. Trawling is also completely destructive in ma?rl beds, being the main cause of ma?rl disappearance in large Mediterranean areas. The action of trawling gear over coralligenous/ma?rl assemblages leads to the death of most engineering, dominant and builder species, completely changing the environmental conditions of the coralligenous microhabitats and the ma?rl environment. On these grounds, the New Fisheries Regulation (EC 1967/2006) explicitly demands that "Fishing with trawl nets, dredges, shore seines or similar nets above coralligenous habitats and m?erl beds shall be prohibited" (Article 4 Par. 2 "Protected Habitats"). It should also be noted, however, that even the performance of trawling close to coralligenous outcrops or ma?rl beds affects negatively to algal growth and suspension-feeding due to an increase in turbidity and sedimentation (UNEP, 2007).\nOther major threats for these important but extremely vulnerable habitats are Artisanal and Recreational Fishing, Anchoring and Global warming.\nFurthermore, Shipping and subsequent Noise nuisance may consist a serious threat to cetacean populations in the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη