Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EKVOLES EVROTA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2540003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λακωνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5369.61
Χερσαία Έκταση (ha) 5369.61
Συνολική Περίμετρος (km) 34.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site is located a few km east of the town of Gytheio and is the innermost place of the Lakonikos Gulf. Evrotas is one of the most historic rivers of Peloponnisos. The river, with a total length of c. 100 km, crosses the historic town of Sparti and plays a significant role in the economy of the area. It is to be pointed out however that in nowadays the natural habitats of the area have been restricted to the river and chanel beds and the sea shores while the majority of the Delta surface has be planted by orange trees.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site has already been characterized as an E.C. Important Bird Area and there is no doubt that as a wetland it presents a combination of several important habitats and species keeping in mind that the whole of S. Peloponnisos, and especially the coasts, are characterized as dry rocky areas. Those areas of the present site play an important role in the conservation of the sites biodiversity. Some fish, reptilian and mammalian taxa (listed in section 3.2) are mentioned in Annex II of the Directive 92/43/E.E.C. Based on Economidis (pers. comm.) the fish taxon Phoxinellus spp. is represented by the valid Greek species Pseudophoximus s. stymphalicus, a threatened Greek species according to the Greek Red Data Book. Many Other Important Species (section 3.3) have been recorded from this site, a fact that illustrates the diversity of the sites faunistic diversity. The water shrew Neomys anomalus, the bat Pipistrellus pipistrellus and the jackal Canis aureus, are mentioned in the Greek Red Data Book under the threat categories "Insufficiently Known", "Endangered" and "Vulnerable", respectively (motivation A). Also, the lizards Algyroides moreoticus, Lacerta graeca, Podarcis peloponnesiaca are Greek endemics. The first is distributed in Peloponnisos and the islands of Ithaki, Kefalonia, Zakynthos and Strofades, while the other taxa are found only in Peloponnisos (motivation B). Except Canis aureus, all the remaining taxa are protected by the Bern Convention, therefore, receiving motivation C. All taxa have been listed in rthe Greek Presidential Decree 67/1981 and so justify motivation D (the exceptions are Ophisaurus apodus, Vipera ammodytes, C. aureus and Martes foina). The toad Bufo viridis, the frog Hyla arborea and the water snake Natrix tessellata are mentioned by the CORINE-Biotopes Project's handbook, a fact which constitutes an additional reason for allocating motivation D to these animals. Likewise, one species deserves motivation D for the additional reason of being Balkan endemic; this is the colubrid snake Coluber gemonensis. Finally, additional reasons for allocating motivation D is given for Ophiomorus punctatissimus whith a very limited distribution area in Greece which is also the westernmost part of the species' whole distribution range. This site is also of great importance as a station for migratory birds and therefore considered as an EC Important Bird Area. Waterfowl and birds of prey threatened in Greece have been recorded there (e.g. Egretta alba, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Circus aeruginosus, Hieraaetus pennatus, Falco spp., etc.). The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention.The invertebrate species listed in sections 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Pieris ergane is also included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human agricultural activities take place within and around the site, and also along the whole length of the Evrotas river. Consequently, pressures on the site include the overuse of fertilizers and pesticides, deforestation and the destruction of natural habitats in order to extend existing cultivated land. Similar problems exist on the sandy beaches of the site where the natural habitats are very often disturbed by leisure activities and tourism (new infrastructure, roads, camping facilities, etc.). Drainage and banking, as well as land reclamation work, construction of new settlements or the extension of old ones, together with the expansion of existing arable land, destroy many animal habitats and disturb the balance of the ecosystem. Waste matter from industry and tourist settlements pollute the river and affect the populations of fish and amphibian. Shooting is the major threat to the rich bird life existing in this site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Neomys anomalus milleri (Βαλτομυγαλή)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophiomorus punctatissimus (Οφιόμορος)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη