Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS OCHI - KAMPOS KARYSTOU - POTAMI - AKROTIRIO KAFIREFS - PARAKTIA THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2420001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15948.13
Χερσαία Έκταση (ha) 14822.19
Συνολική Περίμετρος (km) 87.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1394.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the southern part of the island of Evvoia. It contains two distinct areas: The "Kampos Karystou" plain and the mountain Ochi with the coastal areas of Cape Kafirefs and Potami. Kampos Karystou is a coastal plain lying west of Karystos, with extensive cultivated fields, small freshwater lakes, intermittently flowing streams and freshwater marshes, which are characterized by the presence of the plant species Typha latifolia, Salix sp. and Phragmites australis (a habitat type not included in Annex I, described in Corine 91 by code 53.2). Ochi mountain (1398 m) is located NE of Karystos. The most remarkable characteristics of this part of the site are: the extensive area with phrygana and sclerophyllus shrubs (especially Quercus coccifera), the many green valleys with Platanus orientalis, the small chestnut forest near the highest peak, and the rivers in which the dominant species are Vitex agnus-castus and Nerium oleander. The marine area of the site is characterized by the existence of posidonia beds, mainly in deep waters (>20 m) and by reefs (along Cape Kafirefs). Both of these ecosystems are in excellent condition. NOTES 1. In Kampos Karystou area there are extensive crops, not described by any habitat type of Annex I. 2. Habitat type 9320 describes areas with Olea europaea and Pistacia lentiscus shrubs. 3. On Ochi mountains there are extensive patches of Pteridium aquilinum. 4. There are Erica manipuliflora heathlands, a habitat type not included in Annex I.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological quality and importance of the site result from the following elements:1) The variety of habitat types which it contains with interesting fauna and flora communities. 2) The great number of passage birds and raptors which have been recorded in the area. 3) Its rich herpetofauna. 4) Well conserved acquatic ecosystems such as posidonia beds in deep waters and reefs at the coastline of Cape Kafirefs. 5) Dimosari gorge was proposed to be designated as an aesthetic forest in 1986.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D:The species Erinaceus concolor (mammal) and Bufo bufo (amphibian) and Malpolon monspessulanus (reptile) are protected by the greek Presidential Decree 67/81.The following endemic plants are included in the IUCN catalogue for the rare and threatened species of Greece: Inula subfloccosa (Rare), Paeonia mascula ssp. hellenica (Indeterminate), Cerastium runemarkii (Indeterminate), Verbascum delphicum (Rare), and Stachys euboica (Rare). The species Sideritis euboea, Viola euboea, Armeria johnsenii and the subspecies Campanula celsii ssp. carystea are endemic to the island of Evoia.Anthemis cretica ssp. cretica is a Balkan endemic (it currently includes the species A. panachaica and A. meteorica which are included in the IUCN list of threatened plants as rare and are protected by the Greek Law -Presidential decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Kampos Karystou: 1) Lakes are used for dumping refuse; 2) Hunting disturbance. Oros Ochi and the surrounding area: 1) overgrazing, stock farming; 2) road construction; 3) rock quarries.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Armeria johnsenii
Campanula celsii carystea
Cerastium candidissimum
Cerastium runemarkii
Cirsium heldreichii euboicum
Crocus sieberi atticus
Erysimum senoneri senoneri
Fritillaria ehrhartii
Paeonia mascula hellenica
Sideritis euboea
Stachys euboica
Viola euboea
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη