Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OLYMPIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2330004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηλείας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 314.83
Χερσαία Έκταση (ha) 314.83
Συνολική Περίμετρος (km) 7.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 159.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site is not characterized by ecological variability as the natural environment of this site has been under human influence since ancient years. However, the landscape of the examined site consists of a complex mosaic of natural, semi-natural, and agricultural units. Referring to the vegetation of the area, one can notice the occurrence of pine forests, phrygana and macchie and olive trees, vineyards, orchards and other types of cultivated land, pastures and rocky areas.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is not characterized by rare and endemic plant taxa or interesting vegetation types. Rather its importance is due, apart from the archaeological monuments, to the interesting fauna occurring there. The main reason for this is the landscape variability. Some taxa of amphibians, reptiles and mammals falling under the specifications of the sections 3.2, 3.3 have been recorded within the confines of this site. The tortoise Testudo hermanni and the snake Elaphe quatuorlineata (see section 3.2) are mentioned in Annex II of the Directive 92/43/ E.E.C. but also in the Bern Convention and the Greek Presidential Decree 67/1981. The remaining vertebrate taxa are listed as Other Important Species in sections 3.3. Τhe lizards Algyroides moreoticus, Podarcis peloponnesiaca are Greek endemic taxa, so are indicated with motivation B. Τhe vole Microtus thomasi is the only vertebrates of these two sections not mentioned in the Bern Convention’s lists. For this reason, all other taxa are given motivation C. Moreover, some of these important taxa are marked by motivation D since they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 (the excluded taxa are Rana ridibunda, Ablepharus kitaibelii, and the above-mentioned small mammals). Ablepharus kitaibelii and Microtus thomasi also receive the D motivation since the former has been evaluated by the CORINE-Biotopes Project, and the latter since it is a Balkan endemic.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The great archaeological importance of the site is simultaneously the biggest danger to its ecological balance and preservation. The numerous visitors in addition to tourist facilities and the unplanned construction of buildings are the main negative influences on the area. Apart from these agricultural activities, fires and hunting and shooting are some other serious threats to the site's wildlife.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη