Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13331.28
Χερσαία Έκταση (ha) 13331.28
Συνολική Περίμετρος (km) 63.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 913.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 78.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site belongs to the prefecture of Aitoloakarnania. It consists of large cliffs on the southwestern flanks of a largerly forested mountain which borders the wetlands of Aitoliko-Mesolongi. It is an ecological connection of the wetland with the continental mountainous area. The topography of this site is unusual. There are precipitous rocks, gorges and slopes of high altitude which act as refuges for many birds, especially raptors. A plant species of a priority for the EEC Directive 92/43 is also housed, Centaurea niederi which is distributed in Greece only on Mt. Arakynthos and the rocky slopes of the surrounding hills of Maura Vouna, at the forest of Strofilia and the marshes of Lamia in NW Peloponnisos. The presence of some remnant clusters of deciduous oaks with dominant species Quercus ithaburensis subsp. macrolepis should also be mentioned.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is important exactly because it consists of large cliffs (at the southwestern flanks of a largely forested mountain) which border the wetlands of Aitoliko-Mesolonghi. These cliffs together with the wetland are ecologically connected and they could be considered as a whole. There is also a special avifauna occurring here along with Centaurea niederi, an important plant species with a very restricted distribution. Αmphibian and reptilian taxa are known to occur in this site. As shown in section 3.2 the toad Bombina variegata and the tortoise Testudo hermanni, are species listed in Annex II of the Directive 92/43/ E.E.C. Both taxa are also protected by the Bern Convention and the latter by the Greek Presidential Decree 67/1981. Τhe toad Bufo viridis and the frog Hyla arborea, are protected by the Bern Convention, therefore these are allocated motivation C. Moreover, they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 and have been evaluated by the CORINE-Biotopes Project, thus becoming eligible for motivation D (section 3.3). This site is classified among EC Important Bird Areas, mainly due to the occurrence of threatened and rare birds of prey together with other considerable bird taxa. Namely, the ""Endangered"" eagles Aquila clanga and A. heliaca, the ""Vulnerable"" ones A. pomarina and A. chrysaetes, as well as the vulture Gyps fulvus, and the ""Insufficiently Known"" falcon Falco peregrinus are known to nest on the steep cliffs of this site. Furthermore, the hawk Accipiter brevipes, the eagle owl Bubo bubo, the woodpecker Dendrocopos medius and a number of passeriform taxa make up this very interesting avifauna. Concerning birds of prey, the most important parts of the site are the southern and southwestern slopes of Mt. Arakynthos as well as the Kleisoura gorge, since these areas neighbour the extensive wetland system of Aitoliko, Mesolongi and the Evinos river estuary, which constitute hunting areas of high productivity for these birds. The aesthetic value of its impressive landscape is also very high and hence the site must be protected from any human activity (quarries, waste, disposal, industrial installations at the borders of the site, etc.), which could possibly negatively affect its peculiar morphology or its special habitats and taxa. This site could be promoted as an area of great aesthetic and ecological value. Properly positioned observation posts could be set up from where visitors could observe the remarkable avifauna and be informed of its ecological significance.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα This site should be protected because of its special aesthetic and ecological value. Quarries, waste discharges and industrial installations are the main dangers for its topography and ecology. Human activities such as stock farming, grazing, unsustainable forestry, hunting and shooting are considered factors negatively affecting the local fauna and flora. As far as the Kleisoura Gorge is concerned, there is a possible influence on the avifauna because of the continuous road traffic (the main motorway of western Greek mainland goes through the gorge) and its consequences (noise, exhaust fumes, etc.).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea niederi
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη