Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI AMVRAKIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2204.75
Χερσαία Έκταση (ha) 2204.75
Συνολική Περίμετρος (km) 32.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 230.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Vitex agnus-castus dominates. Vitex agnus-castus also occurs sporadically in the area near the bridge of the national road, where the main vegetation is grassland. A large area of the northern part of the lake has been drained and it is doubtful if it will ever recover, because the irrigation works and the overgrazing within this area do not allow the recovery of plant species. Within this area the soil is sandy and grassy vegetation, Vitex agnus-castus and cultivated fields with Nicotiana tabaccum occur. The absence of reed-beds, as well as riparian trees such as Salix, Populus, Alnus and Platanus from the littoral zone is characteristic. This is due to the strong changes in the water level of the lake, which are unfavorable for the development of this vegetation. Many different taxa of algae make up the phytoplankton of Amvrakia. The algae that dominate are Chlorophyta and Bacillariophyta (Diatomae) and in some places Cyanophyta, while Euglenophyta, Chrysophyta and Pyrrhophyta occur in the phytoplankton at lower frequencies. The large number of species belonging to the Chlorophyta and Cyanophyta together with the restriction of the Chrysophyta, probably indicates slight eutrophication of the lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The water quality is suitable for irrigation and fishing. The microfloristic composition of the lake Amvrakia seems unique, obviously due to the existing special physiochemical constants and geomorphology of the area. Many species of algae were recorded as occurring in Greece (Spartinou, 1992). Apart from cosmopolitan species that participate in the phytoplankton of the lake, some algae from North and Central Europe, America as well as tropical areas were found to exist.The western slopes of the lake are covered by dense natural vegetation (macquis) and presents a valuable ecosystem. The presence of the genus Viola at this site is an indication of a healthy and clean ecosystem. This area must be protected from fire and trampling, etc. Within the important plant species of this site the Greek endemic Silene ungeri and the Balkan endemic Gallium intricatum are noteworthy. All the rest of the plants listed in section 3.3 are of great interest from a chorological point of view, as they posses a limited or scattered distributon within Greece.Concerning the non-bird vertebrate fauna, several fish species are present in this lake, some of which are mentioned in Annex II of the Directive 92/43/EEC (see section 3.2). According to Economidis (pers. comm.) the Directive taxon Phoxinellus spp. is represented in Greece by the valid taxa Pseudophoxinus stymphalicus and Phoxinellus pleurobipunctatus. This lake is also improtant from ornithological aspect. Indeed it seems to be used by migratory birds (ducks, gulls, terns, waders, etc), among which threatened taxa occur (e.g., the "Endangered" Anser anser). The occurrence of large threatened birds of prey is also significant for example, Aquila chrysaetos and Hieraaetus fasciatus, both of which fall under the "Vulnerable" category.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main problem that confronts the lake Amvrakia is the reduction of its surface area. The balance of the lake has been influenced by the continuous irrigation of the surrounding fields. This results in the degradation of the littoral ecosystem especially in its northern part. The eutrophication of the littoral zones is a consequence of their loading with fertilizers and pesticides from the surrounding cultivated fields, but this does not seem to have reached a critical level yet. The village of Rivio pollutes the lake with unprocessed sewage. Overgrazing is also observed in this site, as well as at the drained northern part of the lake. The vegetation of Amvrakia has been strongly influenced by human activities.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Crypsis aculeata
Cyperus michelianus michelianus
Silene ungeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη