Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 33114.95
Χερσαία Έκταση (ha) 33114.95
Συνολική Περίμετρος (km) 101.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1887.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 589.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area of Zagori consists of 46 villages (Zagoria or Zagorochoria) scattered on the mountain to the north-east of the town of Ioannina. The area can be divided into western, central, and eastern Zagori. The central Zagori area (Kentriko Tmima Zagoriou) includes Quercus-forested hills, streams, pastures and traditional villages and bridges. Extensive broad-leaved forests cover this area. The predominant species is Quercus frainetto growing in unmixed stands or mixed stands with either other Quercus species (Q.cerris, Q. pubescens, etc.) or Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Castanea sativa, Acer species, etc. Partially forested or degraded areas covered with Q. coccifera, or even bare ground exist in the forest area. Juniperus communis participates in the dry calcareous grassland formations. In the upper altitudes, Abies borisii-regis forms unmixed stands or mixed stands together with Pinus nigra, Quercus sp. and Fagus sylvatica. The Abies formation is expanding rapidly at the expense of the other ones, especially that of the Pinus nigra which it tends to replace. The Aoos river tributary Voidomatis, flows through the central Zagori area and its banks are covered with extensive riparian forests with Salix, Alnus and Populus species, as well as with some individual trees of Platanus. Some scattered individuals of Taxus baccata grow in wet localities of the communal forest of Tsepelovo village whereas in the public forest of Manassi village plants of Pinus sylvestris occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Like its neighbouring region the Vikos-Aoos National Park, Central Zagori area is very important for both its flora and fauna as well as its magnificent landscape with traditional small villages together with old bridges, churches and monasteries. This area, as well as the whole Zagori region, is considered as one of the most attractive places for visitors in Greece. Within its extensive forests we can find every kind of Greek tree species. Our knowledge of the herbal flora of the area is insufficient and the detailed study could give much interesting information. Of the taxa listed in section 3.3 with motivation D, Achillea abrotanoides is Balkan endemics. In the mixed woodland zone we must mention the presence of the following species (listed also in section 3.3with motivation D): Corylus colurna and Ilex aquifolium in the forested area of Dipotamo village and Atropa belladona in the area of Manassi village. Corylus colurna and Atropa belledona are protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981), thus receiving the motivation D. Important is also the presence in the riparian forests, of Alnus glutinosa, the populations of which in Greece must be protected.The importance of the fauna of this site is mainly evident from the occurrence of non-bird vertebrate species listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC. Among them the Brown Bear, Ursus arctos, is a priority species of this Directive. Its distribution area in Europe is greatly broken up, so that the largest part of the continent is uninhabited by the bear (the only continuous distribution area of the species is in northern Scandinavia and NW Russia). The Greek bear population living in the central and northern Pindos mountain range is the southernmost in Europe. This species and the Otter Lutra lutra are threatened taxa of the Greek fauna placed in the threat categories "Endangered" and "Vulnerable" respectively, according to the Greek Red Data Book. All these Directive species are also mentioned in the Bern Convention lists; moreover, the bear is protected by the Presidential Decree 86/1969. Some Other Important Species have been reported from this area. These are some anuran amphibians, one lizard (Podarcis erhardii), snakes and a small mammal (Sciurus vulgaris) (see section 3.3). All of them are protected by the Bern Convention (motivation C) and the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivation D), except the Nose-horned Viper (Vipera ammodytes), which is not mentioned in the latter document. Erhard's Wall Lizard, Podarcis erhardii, is endemic to the Balkans (the subspecies P. e. riveti being distributed in the mainland only). Additionally, Bufo viridis, Hyla arborea and Coronella austriaca are marked with D since they are recorded by the CORINE-Biotopes Project. A diverse avifauna also lives in the area including some birds of prey and other rare taxa, e.g. Pernis apivorus, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Aquila chrysaetos, Ciconia nigra, etc. According to the Greek Red Data Book, the Black Stork (Ciconia nigra) is "Endangered" while the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) and the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) are "Vulnerable" species. The Honey Buzzard (Pernis apivorus) is very rare in the wider area of NW Greece.The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Pieris krueperi is also included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In the Quercus frainetto zone the influence of human activities is evident. Degraded or bare areas occur as a result of illegal forestry, overgrazing and past land clearing. These areas, especially those having steep inclinations, are in danger of soil erosion. Nowadays the consequences of the above mentioned factors are reduced because of the decrease of the local human population and stock-farming, as well as organized forest management. Today, grazing takes place in defined pastures. Fires are the main threat to the forest area. To confront this danger, the Forest Service of Ioannina has been employing seasonal fire guards. Shooting is the main destructive factors for the local fauna. Residential, stock and arable farming, tourism and leisure attributes also influence the wild animals and their environment.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea abrotanoides
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Atropa bella-donna
Aurinia gionae
Corylus colurna (Αγριοφουντουκιά)
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Σχόλια για τα είδη