Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KATO OLYMPOS - KALLIPEFKI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1420001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12437.76
Χερσαία Έκταση (ha) 12437.76
Συνολική Περίμετρος (km) 68.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1583.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 12.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Kato Olympos is the foothills of Mount Olympos and Mount Ossa. The site comprises two separate areas. The large part includes habitats like pastures, extensive Abies and Fagus Forests, rugged ravines with old Castanea forests and forests of Pinus nigra. The small part is situated south west of the village Kallipefki and the dominant habitat type is forests of Ilex aquifolium (9380). The climate is between mediterranean (low altitudes) and continent (high altitudes). From a geological point of view Kato Olympos consists of Serpentinit, gneiss, amphibiotic etc. On a mountainous region like Kato Olympos, growth districts will always be more heterogeneous than in territories with a simpler geographical structure. These differences are particularly manifest in high altitude levels.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site comprises forests with great aesthetic and ecological value. A wide variety of biotopes and topography has as result a very rich flora and fauna as well as a diversity of habitats. The area has an alternating landscape with extensive closed forest, bare grazing land, mixture of pasture, groves and small fields on the platean. Concerning the fauna, the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrate Onthiphagus furcotus, which is refered to Koomen P., van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes according to their significance for invertebrates. Council of Europe, the invertebrate Charaxes jasius, which is contained to the Presidential Decree 67/1981.Concerning the wild plants, the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 2 taxa are local endemics, 3 taxa (Astragalus lacteus, Crepis pawlowskii, Linum aroanicum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 4 taxa (Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Dactylorhiza sambucina, Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, Orchis pallens) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), one taxon (Carlina acaulis ssp. simplex) is rare in Greece, 5 taxa (Centaurea pindicola, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Galium hellenicum, Peucedanum longifolium, Silene radicosa ssp. radicosa) are Balkan endemics and 2 taxa (Geranium macrostylum, Ornithogalum oligophyllum) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα There are a lot of human activities, which include agriculture (wild and cultivated Olea groves), forestry, stock farming, hunting and recreation (Tempi valley). There is scattered human habitation too.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus lacteus
Aubrieta thessala
Carlina acaulis simplex
Centaurea litochorea
Centaurea pindicola
Dactylorhiza sambucina
Orchis pallens
Peucedanum longifolium
Silene radicosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Σχόλια για τα είδη