Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1410001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καρδίτσας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2982.05
Χερσαία Έκταση (ha) 2982.05
Συνολική Περίμετρος (km) 77.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1791.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 587.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site, including the artificial lake of Tavropos (techniti limni Tavropou), is located on the mountainous area of Agrafa (S. Pindos) at the outskirts of Belocomitis village. The inclines range from moderate (20%) to steep (80%). The parent material of the substrate consists of sandy flinch and limestones. The climatic conditions are highly favourable for tree growth. The most extensive tree stands consist of pure Abies borisii regis forests. Other important tree species are: Quercus frainetto, Pinus pallasiana ssp. nigra, and Castanea sativa. Some woody plant species, like Acer campestre, A. pseudoplatanus, Platanus orientalis, Salix incana, S. alba, Juniperus foetidissima, J. Oxycedrus, Quercus pubescens, Q. cerris, Q. conferta, Q. dellechampii, Ostrya caprinifolia, Caprinus betulus, e.t.c., often emerge in small groups or as scattrered trees and shrubs among the stands of the dominant species, fir and oak . The above mentioned species form various vegetation patches within the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The most notable feature of the site is its biodiversity. The mosaic of habitats and the resultant large number of ecotopes support an extremely rich fauna in terms of quality and quantity. Many significant invertebrate and vertebrate species, inhabiting the area covered by the site have been recorded. Twelve species of birds are listed on the Annex I of the Directive 79/409/EEC. The site also hosts other important species, i.e., insects, amphibian, reptile, mammals, and one edemic fish (Pseudophoxinus pleurobipunctatus, included in 3.2.e. by its synonym Phoxinellus spp.) listed on Annex II of the Directive 92/43/EEC. Many other species, i.e., amphibian, reptiles, birds, and mammals, occurring in the area are protected by the Bern Convention. Additionally, the ichthyofauna of Tavropos lake contains certain rather rare species, which are endemic or endemic with a wide distribution area. The above species and specific mammals are included in the National Red Data Book as locally vulnerable, vulnerable, or insufficiently known species. On the other hand, the biodiversity of the vegetation indicates the presence of a rich and interesting flora that has not been sufficiently studied yet. OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D Plants: Aesculus hippocastanum is an East Mediterranean endemic, native only in the Balkan peninsula in Europe (Greece, former Jugoslavia, Albania, Bulgaria). Dianthus formanekii is a balkan endemic (former Jugoslavia, Macedonia, Thessalia). Helleborus cyclophyllus is a balkan endemic (S part of Balkan peninsula). Rosa arvensis is included in IUCN Red Data List (1993) as an endangered species of Rosaceae, at the the World level. Animals: There are two vertebrates, namely Ablepharus kitaibeli (reptile), Erinaceus concolor (mammal) which are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). NOTE The population of Phoxinellus spp. of this site belongs to the species P. pleurobipunctatus. According to some authors (Ladiges & Vogt, 1979; Economidis, 1991) this species belongs to the genus Pseudophoxinus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα No degradation of the landscape has been observed. The quality of the tree stands is very good and locally excellent. In spite of the human activities (see section 6.1.), a healthy structure of the wooded areas and fauna is evidently maintained.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη