Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποτάμιο σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααράς)
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15.70
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 1.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Οι πηγές του ποταμού Αγγίτη αποτελούν την έξοδο του υπόγειου ποταμού που διασχίζει το σπήλαιο Μααρά. Το σπήλαιο αυτό είναι ένας σωληνοειδής αγωγός που συνδέεται με τις καταβόθρες του Οχυρού στο οροπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου. Στις καταβόθρες αυτές αποστραγγίζονται τανερά των χειμμάρων του οροπεδίου και διχετεύονται στο υπόγειο καρστικό σύστημα. Πρίν την έξοδο υπάρχει ένας υδροτροχός που λειτουργούσε κατά την τουρκοκρατία για την ανύψωση του νερού και στη συνέχεια την ύδρευση των γύρω οικισμών. Το σπήλαιο έχει μέχρι σήμερα εξερευνηθεί σε μήκος 4.5 χλμ. από τα οποία τα 2.5 είναι προσπελάσιμα και τα πρώτα 500 μ. επισκέψιμα. Εκτιμάται ότι το συνολικό μήκος φτάνει τα 12 χλμ. Κατα μήκος του ποταμού υπάρχουν πλατώματα μέχρι και 25μ.σε ανναλαγή με στενώματα μέχρι 1 μ.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παραδοσιακή Τεχνολογία
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη