Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βάλτος Καλοδίκης - Πάργας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060095
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 387.70
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 150.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 106.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ρηχό έλος γλυκού νερού με περιορισμένη ελεύθερη επιφάνεια νερού, σχεδόν στεγνό το καλοκαίρι, με ένα παρακείμενο λιβάδι, παρόχθιους θαμνώνες και πλαγιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η χρήση του νερού για άντληση θα πρέπει να ελεγχθεί.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη