Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Άγρα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010092
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1192.90
Χερσαία Έκταση (ha) 1500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 687.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τεχνητή λίμνη γλυκού νερού, με αναπτυσσόμενη ελώδης βλάστηση, περιβάλλεται από συστάδες, φράχτες και μικρά βοσκοτόπια. Στα βόρεια υπάρχουν γκρεμοί.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Οι βάλτοι είναι εθνικής σημασίας, για τα πουλιά που αναπαράγονται. Περιλαμβάνουν μια από τις 4 αποικίες του Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο) στην Ελλάδα και μάλλον το Chlidonian niger (Μαυρογλάρονο) - αναπαράγεται πολύ σπάνια στην Ελλάδα. Επίσης σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά και κατά την μετανάστευση ερωδιών και Falacrocorax carbo (Κορμοράνοι). Μια από τις λίγες περιοχές αναπαραγωγής του Netta rufina (Φερεντίνι). Το έλος αποτελεί περιοχή για θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus physocalyx
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη