Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Αχελώου στο χωριό Πετρωτό (Νότια Πίνδος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καρδίτσας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3537.88
Χερσαία Έκταση (ha) 3500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1700.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 350.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Απότομη ρεματιά, μερικώς δασωμένη.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μια αποικία Gyps fulvus (Όρνεα) και για άλλα αρπακτικά πουλιά. Ο Αχελώος ποταμός έχει θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση στις ψηλότερες περιοχές, εκτατική δασοκομία, παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, φράγματα μεγάλης κλίμακας (υπό κατασκευή).
Τρωτότητα Μέρος της κοιλάδας θα μετατραπεί σε ταμιευτήρα νερού για να αρδεύσει το Θεσσαλικό κάμπο.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη