Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Χειμαδίτης και Ζάζαρη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4750.50
Χερσαία Έκταση (ha) 4700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 34.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1102.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 593.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ποικιλόχρωμο τοπίο με δασώδεις λόφους γύρω από τις δύο λίμνες. Η λίμνη Χειμαδίτης έχει εκτεταμένα έλη με ψαθί και λίγη ελεύθερη επιφάνεια νερού.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ποικιλία πουλιών που περιλαμβάνει ερωδιούς, Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), καταδυόμενες πάπιες (ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Aythya nyroca (Βαλτόπαπια) στην Ελλάδα) και 14 είδη αρπακτικών πουλιών. Η μια από τις δύο τοποθεσίες φωλιάσματος στην Ελλάδα για το Circus pygagrus (Λιβαδόκιρκος). Ο Aquila pomarina (Κραυγαετός) εξαρτάται από τα έλη για τη τροφή του. Περιοχή φωλιάσματος του Ciconia ciconia (Πελαργός), περιοχή όπου τρέφεται και ενδεχομένως περιοχή αναπαραγωγής για Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος) και Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος). Πλούσια ερπετοπανίδα, υπάρχουν και τα δύο είδη Χελώνας του γλυκού νερού.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πλήρης αποστράγγιση των λεκανών απορροής των λιμνών για εξόρυξη λιγνίτη, έντονη υλοτόμηση και κατασκευή δρόμων στους γύρω λόφους, ρύπανση νερών από αγροκαλλιέργειες και βιομηχανίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, έντονο κυνήγι.
Τρωτότητα Η εκμετάλλευση του αποθέματος νερού μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή των μη προστατευόμενων ειδών. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην διατήρηση του υγροτόπου στην Ελλάδα.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη