Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis spinus Λούγαρο
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Ceryle rudis Κήρυλος
Crex crex Ορτυκομάνα
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος